Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Triển khai công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Để thực hiện tốt cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Lai Vung. Ngày 19/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã triển khai tập huấn ghi phiếu điều tra cơ hành chính.

 

Mục đích của việc điều tra nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở huyện Lai Vung. Đối tượng tham gia ghi phiếu bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

Qua đây công chức tham dự nắm rõ mục đích, yêu cầu, cách ghi phiếu điều tra. Dự kiến huyện Lai Vung hoàn thành ghi phiếu điều tra đến hết tháng 3/2021.

Hoàng Kỳ