Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính quý 1/2021

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính quý 1/2021

Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 19/3/2021 Tổ kiểm tra CCHC do UBND huyện Lai Vung thành lập đã đến kiểm tra tại 12 xã, thị trấn và 06 phòng chuyên môn trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các địa phương cho thấy, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức đến thực hiện các TTHC; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và các xã, phường, thị trấn. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn cũng đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Kiểm tra việc niêm yết TTHC tại xã Long Thắng

Tổ kiểm tra cũng ghi nhận các địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai công tác CCHC. Đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trên địa bàn được chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra CCHC huyện nhận thấy ở một số địa phương vẫn còn tình trạng chậm cập nhật các TTHC trên bảng niêm yết, giải quyết hồ sơ trễ hạn; số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp...

Thông qua kết quả kiểm tra tại xã Tân Hòa

Tổ Kiểm tra CCHC đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, TTHC cho người dân.

Văn phòng HĐND&UBND huyện