DANH SÁCH MAIL CÔNG VỤ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN LAI VUNG

DANH SÁCH MAIL CÔNG VỤ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN LAI VUNG

----------------------

STT

Họ và Tên

Chức vụ công tác

Địa chỉ email

Điện thoại

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 02773.651.666

1

Dương Thành Sơn

Chủ tịch HĐND

dtson.hlv@dongthap.gov.vn

0917 129 164

2

Võ Thị Mỹ Tây

Phó Chủ tịch HĐND

vtmtay.hlv@dongthap.gov.vn

0939 428 054

3

Nguyễn Hữu Hiền

Phó Chủ tịch HĐND

nhhien.hlv@dongthap.gov.vn

0913 938 129

4

Nguyễn Hữu Được

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

nhduoc.hlv@dongthap.gov.vn

0918 211 360

5

Phan Thị Bạch Trúc

Trưởng ban Pháp Chế

ptbtruc.hlv@dongthap.gov.vn

0989 903 938

6

Đặng Tấn Sĩ

Phó Trưởng ban Pháp chế

dtsi.hlv@dongthap.gov.vn

0916 661 449

7

Nguyễn Văn Nhớ

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

nvnho.hlv@dongthap.gov.vn

0919 233 800

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND

nhnghia1966@gmail.com

nhnghia.hlv@dongthap.gov.vn

0913 705 307

2

Huỳnh Duy Khương

Phó Chủ tịch

hdkhuong1@gmail.com

hdkhuong.hlv@dongthap.gov.vn

0988 379 399

3

Đặng Thành Được

Phó Chủ tịch

baduoc63@gmail.com

dtduoc.hlv@dongthap.gov.vn

0913 365 020

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 235)

1

Đặng Hữu Trọng

Chánh Văn phòng

dhtrong.hlv@dongthap.gov.vn

0939 826 007

2

Nguyễn Thị Bích Quyên

Phó Chánh Văn phòng

ntbquyen.hlv@dongthap.gov.vn

0908 386 909

3

Trần Bá Minh

Phó Chánh Văn phòng

tbminh.hlv@dongthap.gov.vn

0915 730 756

4

Hà Văn Châu

 Nghiên cứu HĐND

hvchau.hlv@dongthap.gov.vn

 0918.847.169

5

Trần Phước Nguyên

 Nghiên cứu  VHXH

tpnguyen.hlv@dongthap.gov.vn

 0919155715

6

Trần Thanh Liêm

 Nghiên cứu Tổng hợp

ttliem.hlv@dongthap.gov.vn

 0355.804.500

8

Phạm Văn Bình

 Nghiên cứu Kinh tế ngành

pvbinh.hlv@dongthap.gov.vn

 0768.859.777

9

Phạm Minh Hội

 Nghiên cứu KHCN- Công thương

pmhoi.hlv@dongthap.gov.vn

 0935450313

10

Nguyễn Tấn Đạt

 Nghiên cứu TNMT-CCHC

ntdat.hlv@dongthap.gov.vn

 0938352079

11

Huỳnh Văn Thế

 Nghiên cứu Kinh tế NS

hvthe.hlv@dongthap.gov.vn

 0918.285.575

12

Nguyễn Thị Hương Giang

 Văn thư đến - ISO

nthgiang.hlv@dongthap.gov.vn

 0939.649.973

13

Lê Thị Thu Hồng

 Lưu trữ - Thủ quỹ

ltthong@dongthap.gov.vn

 0969.756.550

14

Nguyễn Ngọc Thủy Quỳnh

 Chuyên viên CNTT

nntquynh.hlv@dongthap.gov.vn

 0939.808.207

16

Mai Hoàng Diễm Mi

 Văn thư đi

mhdmi.hlv@dongthap.gov.vn

 0939.719.983

15

Đỗ Thanh Phong

 Công chức Một cửa

dtphong.hlv@dongthap.gov.vn

 0942.317.684

16

Lê Thanh Ngãi

 Công chức xử lý đơn

ltngai.hlv@dongthap.gov.vn

 0766.787.243

17

Nguyễn Văn Thuộc

 Kế toán

nvthuoc.hlv@dongthap.gov.vn

 0907.184.114

18

Mai Văn Dũng

  Thủ kho

mvdung.hlv@dongthap.gov.vn

 0939. 793.240

THANH TRA (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 242)

4

Phan Thanh Hoàng

Chánh Thanh tra

pthoang.hlv@dongthap.gov.vn

0939 600 692

5

Nguyễn Thành Phương

Phó Chánh thanh tra

ntphuong.ttra@dongthap.gov.vn

0919 119 441

6

Nguyễn Văn Em

Phó Chánh thanh tra

nvem.xtp@dongthap.gov.vn

0917 226 598

PHÒNG NỘI VỤ  (Điện thoại cơ quan: 02773 848 193 - 3650 913)

1

Phạm Văn Nhã

Trưởng Phòng

pvnha.xdh@dongthap.gov.vn

0918 360 324

2

Trần Văn Út

Phó Trưởng phòng

tvut.hlv@dongthap.gov.vn

0939 584 389

PHÒNG TƯ PHÁP     (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 264)

1

Nguyễn Thanh Xuân

 Trưởng phòng

ntxuan.hlv@dongthap.gov.vn

0907 230 723

2

Bùi Nhân Nghĩa

Phó Trưởng phòng

bnnghia.hlv@dongthap.gov.vn

0939.832.833

PHÒNG Y TẾ  (điện thoại cơ quan: 0277 3650 571)

1

Nguyễn Văn Năm

Trưởng phòng

nvnam@dongthap.gov.vn

0976 077 366

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 240)

1

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

nvdung.hlv@dongthap.gov.vn

0944 161 320

2

Ngô Văn Lơ

Phó Trưởng phòng

nvlo.hlv@dongthap.gov.vn

0918 749 967

3

Trịnh Hữu Kiệt

Phó Trưởng phòng

thkiet.hlv@dongthap.gov.vn

0886 086 402

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  (Điện thoại  cơ quan 0277 3848 249)

1

Mai Quốc Hậu

Trưởng phòng

mqhau.hlv@dongthap.gov.vn

0913 620 970

2

Huỳnh Văn Tồn

Phó Trưởng phòng

hvton.hlv@dongthap.gov.vn

0908 563 170

3

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

ntkiet.hlv@dongthap.gov.vn

0918 252 510

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH (Điện thoại cơ quan: 0277 3651 643 )

1

Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng phòng

nmnhut.hlv@dongthap.gov.vn

0918 360 328

2

Lê Phước Tướng

Phó Trưởng phòng

lptuong.hlv@dongthap.gov.vn

0918 974 481

3

Lê Minh Chánh

Phó Trưởng phòng

lmchanh.hlv@dongthap.gov.vn

0988 139 554

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 304)

1

Võ Văn Cường

Trưởng phòng

vvcuong.hlv@dongthap.gov.vn

0919 465 521

2

Trịnh Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng

ttnhan.hlv@dongthap.gov.vn

0907 674 906

3

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Trưởng phòng

nnthang.hlv@dongthap.gov.vn

0939 303 443

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG   (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 237    -   3651 880)

1

Dương Minh The

Trưởng phòng

dmthe.hlv@dongthap.gov.vn

913.697.870

2

Huỳnh Văn Đức

Phó trưởng phòng

hvduc.hlv@dongthap.gov.vn

0913.967.465

3

Võ Văn Sum

Phó trưởng phòng

vvsum.hlv@dongthap.gov.vn

0919.027.595

4

Nguyễn Thanh Phương

Phó trưởng phòng

ntphuong.hlv@dongthap.gov.vn

0936.180.179

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 229)

1

Ngô Phước Hậu

Phó Trưởng phòng

nphau.hlv@dongthap.gov.vn

0819 447 944

2

Lê Thị Huỳnh Mai

Phó Trưởng phòng

lthmai.hlv@dongthap.gov.vn

0988 964 042

3

Phạm Phú Nhuận

Phó Trưởng phòng

npnhuan.hlv@dongthap.gov.vn

0919 429 532

4

Phan Văn Nguyên

 Chuyên viên

pvnguyen.hlv@dongthap.gov.vn

 0917.499.223

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 246)

1

Cao Văn Hòa Vũ

Trưởng phòng

cvhvu.hlv@dongthap.gov.vn

0918 366 035

2

Trần Thị Liệt

Phó Trưởng phòng

ttliet@dongthap.gov.vn

0974 380 747

3

Nguyễn Kỹ Thuật

Phó Trưởng phòng

nkthuat.hlv@dongthap.gov.vn

0938 699 063

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Điện thoại cơ quan: 0277 3849 900)

1

Nguyễn Thành Đẹp

Trưởng ban

ntdep.hlv@dongthap.gov.vn

0913.174.949

2

Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng ban

pdkhoa.hlv@dongthap.gov.vn

0916.356.212

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 081 - 3849 513)

1

Huỳnh Việt Hùng

Giám đốc

hvhung.hlv@dongthap.gov.vn

0913 698 160

2

Phạm Minh Phương

Phó Giám đốc

pmphuong.hlv@dongthap.gov.vn

0913 126 531

3

Nguyễn Văn Tài

Phó Giám đốc

nvtai.hlv@dongthap.gov.vn

0918 465 519

4

Lê Phi Công

Phó Giám đốc

lpcong.hlv@dongthap.gov.vn

0948 091 165

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 366)

1

Trịnh Tấn Hợp

Giám đốc

tthop.hlv@dongthap.gov.vn

0939 151 414

2

Nguyễn Thanh

Phó Giám đốc

nthanh.hlv@dongthap.gov.vn

 0986 826 473

3

Nguyễn Thanh Lam

Phó Giám đốc

ntlam.hlv@dongthap.gov.vn

0932 849 383

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN (Điện thoại cơ quan: 0277 3648 420)

1

Nguyễn Tuấn Kiệt

Giám đốc

kietnt.hlv@dongthap.gov.vn

0913 875 549

2

Trần Văn Em

Phó Giám đốc

tvem.hlv@dongthap.gov.vn

0943 484 649

3

Trần Hoàng Vũ

Phó Giám đốc

thvu.hlv@dongthap.gov.vn

0913 126 673

UBND XÃ PHONG HOÀ (Điện thoại cơ quan: 0277 3630 314)

1

Lê Hồng Phúc

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

lhphuc.hlv@dongthap.gov.vn

0949 355 166

2

Trần Anh Phong

Phó Bí thư Đảng uỷ

Taphong.hlv@dongthap.gov.vn

0948 411 565

3

Trần Bá Hậu

Chủ tịch UBND

tbhau.hlv@dongthap.gov.vn

0963 879 789

4

Nguyễn Văn Dũng

Phó chủ tịch UBND

nvdung.hlv@dongthap.gov.vn

0965 151 719

5

Nguyễn Thị Yến Trang

Phó chủ tịch UBND

ntytrang.hlv@dongthap.gov.vn

0766 237 317

UBND XÃ ĐỊNH HÒA (Điện thoại cơ quan: 0277 3630 388)

1

Nguyễn Minh Hoàng

Bí Thư Đảng ủy

nmhoang.hlv@dongthap.gov.vn

0906 900 514

2

Lê Văn Thẳng

Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

lvthang.hlv@dongthap.gov.vn

0915 725 332

3

Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch UBND

nvsang.hlv@dongthap.gov.vn

0917 250 739

4

Huỳnh Văn Thum

Phó Chủ tịch UBND

hvthum.hlv@dongthap.gov.vn

0939 940 870

UBND XÃ TÂN HÒA (Điện thoại cơ quan: 0277 3636 880)

1

Nguyễn Văn Lạc

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

nvlac.hlv@dongthap.gov.vn

0988 942 435

2

Võ Hoàng Vũ

Phó Bí thư Đảng ủy

vhvu.hlv@dongthap.gov.vn

0917 216 425

3

Nguyễn Văn Cắt

Chủ tịch UBND

nvcat.hlv@dongthap.gov.vn

0908 368 607

4

Lê Văn Đát

Phó chủ tịch UBND

lvdat.hlv@dongthap.gov.vn

0869 907 323

5

Nguyễn Ngọc Ẩn

Phó chủ tịch UBND

nnan.hlv@dongthap.gov.vn

0939 749 228

UBND XÃ VĨNH THỚI (Điện thoại cơ quan: 0277 3639 050)

1

Huỳnh Minh Trí

Bí thư Đảng ủy

hmtri.hlv@dongthap.gov.vn

0919 021 603

2

Lê Minh Hiền

Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

lmhien.hlv@dongthap.gov.vn

0353 378 400

3

Huỳnh Văn Cần

PBT/Chủ tịch UBND

hvcan.hlv@dongthap.gov.vn

0917 650 689

4

Trần Kim Phượng

Phó chủ tịch UBND

tkphuong.hlv@dongthap.gov.vn

0919 202 627

5

Phạm Quan Dự

Phó chủ tịch UBND

pqdu.hlv@dongthap.gov.vn

0917 476 478

UBND XÃ TÂN THÀNH (Điện thoại cơ quan: 0277 3649 343)

1

Huỳnh Văn Mười

Bí thư - Chủ tịch UBND

hvmuoi.hlv@dongthap.gov.vn

0374 589 050

2

Nguyễn Thành Đức

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

ntduc.hlv@dongthap.gov.vn

0388 797 241

3

Đỗ Đắc Thắng

Phó chủ tịch UBND

ddthang.hlv@dongthap.gov.vn

0348 503 513

4

Võ Hoàng Sang

Phó chủ tịch UBND

vhsang.hlv @dongthap.gov.vn

0977 338 896

UBND XÃ TÂN PHƯỚC (Điện thoại cơ quan: 0277 3656 446 - 3 656 081)

1

Phan Văn Trọi

Bí Thư ĐU - Chủ tịch UBND

pvtroi.hlv@dongthap.gov.vn

0775 806 090

2

Nguyễn Văn Sơn

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND

nvson.hlv@dongthap.gov.vn

0933 343 485

3

Huỳnh Trung Kiệt

PBT ĐU - PCT UBND

htkiet.hlv@dongthap.gov.vn

0932 177 860

4

Lê Thị Trúc Ly

Phó chủ tịch UBND

lttly.hlv@dongthap.gov.vn

0902 801 009

UBND XÃ LONG HẬU (Điện thoại cơ quan: 0277 3649 021)

1

Cao Trọng Danh

Bí thư - Chủ tịch UBND

ctdanh.hlv@dongthap.gov.vn

979817899

2

Trần Văn Hùng

PBT - Chủ tịch HĐND

tvhung.hlv@dongthap.gov.vn

909524188

3

Trần Thanh Sĩ

Phó Chủ tịch UBND

ttsi.hlv@dongthap.gov.vn

939373898

4

Trần Thị Cẩm Vân

Phó Chủ tịch UBND

ttcvan.hlv@dongthap.gov.vn

939309886

UBND XÃ HÒA LONG (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 627)

1

Trần Quang Thấm

Bí thư Đảng ủy

tqtham.hlv@dongthap.gov.vn

0773 042 162

2

Trần Ngọc Duyên

Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND

tnduyen.hlv@dongthap.gov.vn

0966 865 297

3

Võ Văn Phố

Chủ tịch UBND

vvpho.hlv@dongthap.gov.vn

0988 942 437

4

Trần Bửu Kiếm

Phó Chủ tịch UBND

tbkiem.hlv@dongthap.gov.vn

0987 100 735

UBND XÃ LONG THẮNG (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 470)

1

Đặng Ngọc Thiên Kim

BT Đảng ủy

dntkim.hlv@dongthap.gov.vn

0918 779 848

2

Phan Văn Trâm

PBT/Chủ tịch HĐND

pvtram.hlv@dongthap.gov.vn

0918 279 134

3

Phan Thanh Cao

PBT/Chủ tịch UBND

ptcao.hlv@dongthap.gov.vn

0975 409 080

4

Lê Văn Sang

Phó chủ tịch UBND

lvsang.hlv@dongthap.gov.vn

0946 344 514

UBND XÃ HÒA THÀNH (Điện thoại cơ quan: 0277 3652 104)

1

Võ Văn Phúc

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Vvphuc.xht@dongthap.gov.vn

0982 524 657

2

Nguyễn Văn Công

Phó BT Đảng ủy

Nvcong.hlv@dongthap.gov.vn

0907 376 090

3

Nguyễn Minh Thành

Chủ tịch UBND

nmthanh.hlv@dongthap.gov.vn

0909 191 423

4

Nguyễn Thanh Quý

Phó chủ tịch UBND

ntquy.hlv@dongthap.gov.vn

0939 481 981

5

Tăng Hữu Phước

Phó Chủ tịch HĐND

thphuoc.hlv@dongthap.gov.vn

0908 699 215

UBND XÃ TÂN DƯƠNG (Điện thoại cơ quan: 0277 3653 139)

1

Võ Văn Nhanh

Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND

Vvnhanh.hlv@dongthap.gov.vn

0909 141 189

2

Lê Văn Hồng

Phó Bí thư - Đảng ủy

lvhong.hlv@dongthap.gov.vn

0909 665 333

3

Nguyễn Quốc Định

PBT - Chủ tịch UBND

nqdinh.hlv@dongthap.gov.vn

0989 089 075

4

Nguyễn Văn Hiếu

Phó chủ tịch UBND

nvhieu.hlv@dongthap.gov.vn

0935 080 739

UBND THỊ TRẤN LAI VUNG (Điện thoại cơ quan: 0277 3848 261)

1

Đặng Hữu Lợi

Bí thư Đảng ủy

dhloi.hlv@dongthap.gov.vn

0938 293 279

2

Ngô Văn Phước

Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

nvphuoc.hlv@dongthap.gov.vn

0367 200 118

3

Nguyễn Phước Hùng

Chủ tịch UBND

nphung.hlv@dongthap.gov.vn

0354 815 959

4

Lê Minh Trí

Phó chủ tịch UBND

lmtri.hlv@dongthap.gov.vn

0919 997 653

Danh mục chính Menu