Xuất bản thông tin

null Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức phong trào thi đua huyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020. (Tại kế hoạch 129/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020).

 

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Đối tượng thi đua gồm tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, các phòng chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Chỉ tiêu thi đua phải đạt tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ đạt từ 40% trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 phát sinh từ 30% số hồ sơ thủ tục hành chính trở lên.

Qua đó giao cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường xuyên chỉ đạo công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tăng cường tuyên tuyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đồng thời hỗ trợ người dân thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhằm mục đích giảm thời gian và chi phí của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và công chức tiếp nhận hồ sơ, góp phần ngăn ngừa tình trạng tiêu cực có thể phát sinh trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cuối năm Ủy ban nhân dân huyện sẽ xét tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân đạt kết quả theo kế hoạch./.

Hà Linh