Xuất bản thông tin

null Phát động thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2022.

Đối tượng thi đua là các cơ quan chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tiêu chí thi đua được đề ra là trong năm có tổng số hồ sơ phát sinh trên 50 hồ sơ đối với các cơ quan chuyên môn, trên 100 hồ sơ đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và có số hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt trên 80%.

Qua đó, giao cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo công chức tại Bộ phận Một cửa tăng cường tuyên tuyền, hướng dẫn người dân thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhằm mục đích giảm thời gian và chi phí của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và công chức tiếp nhận hồ sơ, góp phần ngăn ngừa tình trạng tiêu cực có thể phát sinh trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian phát động phong trào thi đua từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022. Sau khi kết thúc phong trào thi đua huyện sẽ chọn ra 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 để xét khen thưởng.

 Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ