Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung triển khai hướng dẫn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Huyện Lai Vung triển khai hướng dẫn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Để thực hiện tốt việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020. Ủy ban nhân dân huyện phát hành tờ rời hướng dẫn việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

 

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Chứng thực bản sao điện từ từ bản chính có lợi ích như: được ký số, đóng dấu số và sử dụng lại nhiều lần; có giá trị sữ dụng thay cho bản chính; sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ