Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công tác cải cách hành chính trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển biến đáng kể, đội ngũ cán bộ công chức đang từng bước được hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình giải quyết công việc được thể chế hoá, công khai, minh bạch; chất lượng công việc ngày được nâng lên, nhiều chỉ số cải cách hành chính được cải thiện góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

 Tuy nhiên qua thống kê trên phần mềm tư đầu năm đến nay để phát sinh nhiều hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 178/UBND-HC ngày 25/2/2022 nhằm chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm. Trong Công văn, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị phân công cụ thể công chức giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa, nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn trên phần mềm thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Nội vụ phát động phong trào thi đua với chuyên đề “giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử năm 2022” và chuyên đề “thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hình thức trực tuyến mức độ 3,4” nhằm kịp thời động viên khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.   

 Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ