Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Lai Vung tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 23/7/2021 về tập huấn công tác cải cách hành chính. Ngày 26/10/2021 Ủy ban huyện tổ chức cuộc tập huấn nhằm giúp cho công chức trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả nắm vững các quy trình thủ tục hành chính ở các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp xã, huyện; các kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính tại địa phương. Qua đó nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã.

                

(Quang cảnh tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2021)

 

Nội dung chủ yếu cuộc tấp huấn là hướng dẫn công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nắm rõ lại việc tự chấm điểm công tác cải cách hành chính của đơn vị mình, đồng thời cũng hướng dẫn lại công chức các Phòng: Tài chính-Kế hoạch; Văn hóa và thông tin, Tư pháp, Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND về tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện Lai Vung năm 2021.

Qua tập huấn các học viên đã tiếp thu bài một cách nghiêm túc, cơ bản tham gia đầy đủ các lớp học đúng quy định từ đó nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ cải cách hành chính tại địa phương./.

                                                              Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ