Xuất bản thông tin

null Triểm khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2023.

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Triểm khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2023.

Ngày 26/12/2022 Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2022.

Cách làm hay, giải pháp mới trong cải cách hành chính -

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn.

Các nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch là công tác thông tin, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ