Xuất bản thông tin

null Chủ động, sáng tạo thực hiện Bản cam kết hành động năm 2020

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Chủ động, sáng tạo thực hiện Bản cam kết hành động năm 2020

 

Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2020. Trên cơ sở Bản cam kết hành động năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương; trong đó, cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung cải cách hành chính, tăng cường bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp và các vấn đề phát sinh.

 

Theo thẩm quyền được phân cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả Bản cam kết hành động năm 2020 theo từng nội dung đã ký.

Xem chi tiết nội dung Bản cam kết hành động năm 2020