Xuất bản thông tin

null Lai Vung hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Lai Vung hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 22/4/2021 về việc cử công chức đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4

 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện. Hỗ trợ người dân trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước. Phấn đấu đạt 40% số hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tổng số TTHC cung cấp mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện thành lập Tổ hỗ trợ người dân trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 nhằm góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính đối với tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến (tại Quyết định số 54/QĐ-UBND-HC ngày 06/4/2021). Tổ được thành lập từ công chức các phòng chuyên môn, chế độ làm việc luân phiên từng buổi trong ngày, từ khi tổ hỗ trợ thực hiện đến nay hồ sơ trực tuyến tăng 270% so với năm 2020.

Hoàng Kỳ - PNV Lai Vung