Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính.

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính.

Ngày 07/8/ 2020, UBND huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo các chỉ số CCHC năm 2019

Tham dự hội nghị gồm có Trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, công chức phụ trách cải cách hành chính tại các đơn vị, cùng với đại diện Ban giám hiệu các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện.
Tiếp tục cải thiện thứ bậc; năm 2019, Lai Vung đứng hàng thứ 5 trong toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC). 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm, đầu năm đều ban hành các văn bản theo quy định và triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành các nội dung của kế hoạch CCHC năm 2020, đến thời điểm này hoàn thành 14/31 nội dung, chiếm 45,16%, đang thực hiện, đến cuối năm để có cơ sở đánh giá 14/31 nội dung, chiếm 45,16% và chưa thực hiện 3/31 nội dung, chiếm 9,68%.

          Song song, kết quả đạt được thì cũng còn những hạn chế như: Tiến độ thực hiện các nội dung kế hoạch chậm, mới hoàn thành 14/31, có 3 nội dung chưa thực hiện (trong đó có 01 nội dung tỉnh có kế hoạch triển khai văn bản Quy phạm pháp luật thì huyện mới triển khai) còn 02 nội dung (Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của Chính phủ, cấp tỉnh, kiến nghị các cấp thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung Quy trình phối hợp giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện). Nguyên nhân, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh covid 19, nên các hội nghị lớn chưa tổ chức triển khai thực hiện được (Tổ chức tập huấn; hội thi CCHC và kiểm tra sát hạch,...). Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung có liên quan đến Chỉ số CCHC; công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đối với một số ít đơn vị thiếu thường xuyên và chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng đồng bộ.

Lãnh đạo UBND xã Tân Hòa phát biểu về các hạn chế tại địa phương

Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, nhất là các phòng chuyên môn của huyện được phân công, phụ trách từng nội dung tiêu chí Chỉ số CCHC (Phòng: Tài chính và kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa và thông tin, Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện); cải cách: Đơn giản hóa TTHC về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; cung ứng giải quyết TTHC trực tuyến mức 3, 4 tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện; từng cơ quan, đơn vị chủ động tiến hành rà soát TTHC đảm bảo theo kế hoạch; phấn đấu đến tháng cuối 10/2020 hoàn thành các nội dung của kế hoạch CCHC 2020 đề ra.

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND về công tác CCHC. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng nhấn mạnh trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị và địa phương cần quan tâm tăng cường sự lãnh đạo, điều hành đối với công tác CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc thực thi nhiệm vụ; nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả; rà soát lại quy trình giải quyết hồ sơ trên phầm mềm một cửa điện tử, không để hồ sơ trễ hẹn như trên; kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng Bộ TTHC; đẩy mạnh khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân khi đến giải quyết TTHC; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; tăng cường số  lượng, chất  lượng, hiệu quả cung ứng  dịch vụ công  trực  tuyến  mức  độ  3,4 cho người dân, tổ chức; phối hợp với Bưu điện khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm xây dựng cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Thủy Quỳnh