Xuất bản thông tin

null Bình chọn sự kiện nổi bật của huyện năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Bình chọn sự kiện nổi bật của huyện năm 2020

Thực hiện Công văn số 26-CV/BTGHU ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc phối hợp giới thiệu các sự kiện nổi bật của huyện (kèm theo văn bản). Vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao, tiến hành rà soát giới thiệu Ủy ban nhân dân huyện những sự kiện nổi bật, đánh dấu sự phát triển mang tính bước ngoặt, đột phá, có ảnh hưởng tích cực đến phát triển của huyện liên quan đến cơ quan, đơn vị mình trong năm 2020, để Ủy ban nhân dân huyện xét và giới thiệu Hội đồng tư vấn cấp huyện bình chọn các sự kiện nổi bật của huyện năm 2020 (kèm theo mẫu).

Mốc thời gian các cơ quan, đơn vị giới thiệu sự kiện nổi bật tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020 và gửi về Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 10/11/2020. Thời gian còn lại từ ngày 10/11/2020 đến 31/12/2020 có phát sinh sẽ bổ sung sau.