Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc phân công trực Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 11/11/2021 đến ngày 30/11/2021)

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc phân công trực Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 11/11/2021 đến ngày 30/11/2021)

LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

HUYỆN LAI VUNG từ ngày 11/11/2021 đến ngày 30/11/2021

(Kèm theo Thông báo số        /TB-TTCH, ngày      /11/2021 của UBND Huyện)


 

Xem chi tiết tại đây!