Xuất bản thông tin

null Lịch trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lai Vung từ ngày 21/10/2021 đến ngày 30/10/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Lịch trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lai Vung từ ngày 21/10/2021 đến ngày 30/10/2021

 

STT

Ngày trực

Thành viên ca trực

Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy

Phòng chuyên môn (Thành viên)

Công chức Văn phòng HĐND và UBND

1

Ngày 21/10/2021

Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399

Huỳnh Minh Trí - TP/NN&PTNT SĐT: 0919.021.603

Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315

2

Ngày 22/10/2021

Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797

Cao Văn Hoà Vũ - TP/VH&TT

SĐT: 0918.366.035

Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575

3

Ngày 23/10/2021

Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129

Dương Minh The - TP/KT&HT

SĐT: 0913.697.870

Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007

4

Ngày 24/10/2021

Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366

Ngô Phước Hậu - TP/GD&ĐT

SĐT: 0819.447.944

Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715

5

Ngày 25/10/2021

Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307

Lê Văn Thanh - Trưởng CA Huyện SĐT: 0918.712.289

Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079

6

Ngày 26/10/2021

Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399

Tô Quang Tiệp – CHT/BCHQS Huyện SĐT: 0979.496.977

Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315

7

Ngày 27/10/2021

Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797

Nguyễn Ngọc Thắng

- TP/TN&MT SĐT: 0939.303.443

Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575

8

Ngày 28/10/2021

Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129

Phạm Văn Nhã -

TP/Nội vụ SĐT:0918.360.324

Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007

 

Xem chi tiết tại đây!