Xuất bản thông tin

null Thông báo lịch trực Trung tâm Chỉ huy từ ngày 11/10 đến 20/10/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo lịch trực Trung tâm Chỉ huy từ ngày 11/10 đến 20/10/2021

   

   LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
HUYỆN LAI VUNG từ ngày 11/10/2021 đến ngày 20/10/2021

(Kèm theo Thông báo số 163 /TB-TTCH, ngày 10 /10/2021 của UBND Huyện)

STT

 

 

Ngày trực

Thành viên ca trực

Lãnh đạo

Trung tâm Chỉ huy

Phòng chuyên môn

(Thành viên)

Công chức Văn phòng HĐND và UBND

1

Ngày 11/10/2021

Huỳnh Duy Khương

SĐT: 0988.379.399

Huỳnh Minh Trí - TP/NN&PTNT

SĐT: 0919.021.603

Phạm Minh Hội

SĐT: 0935.450.315

2

Ngày 12/10/2021

Nguyễn Văn Năm

SĐT: 0976.077.366

Ngô Phước Hậu

TP/GĐ&ĐT

SĐT: 0819.447.944

TRẦN PHƯỚC NGUYÊN 

SĐT: 0919.155.715

3

Ngày 13/10/2021

Nguyễn Hữu Hiền

SĐT: 0913.938.129

Dương Minh The - TP/KT&HT

SĐT: 0913.697.870

Đặng Hữu Trọng

SĐT: 0939.826.007

4

Ngày 14/10/2021

Nguyễn Việt Cường

SĐT: 0918.054.797

Cao Văn Hoà Vũ - TP/VH&TT

SĐT: 0918.366.035

Huỳnh Văn Thế

SĐT: 0918.285.575

5

Ngày 15/10/2021

Nguyễn Hữu Nghĩa

SĐT: 0913.705.307

Lê Văn Thanh -Trưởng CA Huyện

SĐT: 0918.712.289

Nguyễn Tấn Đạt

SĐT: 0938.352.079

6

Ngày 16/10/2021

Huỳnh Duy Khương
SĐT: 0988.379.399

Tô Quang Tiệp –
CHT/BCHQS Huyện
SĐT: 0979.496.977

Phạm Minh Hội

SĐT: 0935.450.315

7

Ngày 17/10/2021

Nguyễn Văn Năm
SĐT: 0976.077.366

Nguyễn Minh Nhựt -
TP/TC-KH
SĐT: 0918.360.328

Trần Phước Nguyên
SĐT: 0919.155.715

8

Ngày 18/10/2021

Nguyễn Hữu Hiền
SĐT: 0913.938.129

Phạm Văn Nhã -
TP/Nội vụ
SĐT:0918.360.324

Đặng Hữu Trọng
SĐT: 0939.826.007

 

 

 

9

Ngày 19/10/2021

Nguyễn Việt Cường
SĐT: 0918.054.797

Nguyễn Ngọc Thắng
- TP/TN&MT
SĐT: 0939.303.443

Huỳnh Văn Thế
SĐT: 0918.285.575

10

Ngày 20/10/2021

Nguyễn Hữu Nghĩa
SĐT: 0913.705.307

Nguyễn Văn Dũng -
TP/LĐ-TB&XH
SĐT: 0944.161.320

Nguyễn Tấn Đạt
SĐT: 0938.352.079

 

 Xem chi tiết tại đây