Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thửa 81, tờ bản đồ số 71, diện tích 1.921,6m2, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Thông báo

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thửa 81, tờ bản đồ số 71, diện tích 1.921,6m2, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung