Xuất bản thông tin

null Về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng tái định cư, giao thêm nền tại các khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Thông báo

Về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng tái định cư, giao thêm nền tại các khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện Lai Vung

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 39/UBND-KTN ngày 29 tháng 01 năm 2018 và Công văn số 535/UBND –KT ngày 6/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tái định cư hoặc mua thêm nền trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần thông báo nhưng vẫn còn một số trường hợp hộ gia đình và cá nhân đã được bố trí tái định cư, giao thêm nền trong các khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện chưa liên hệ lập thủ tục nộp tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung thông báo đến tất cả các hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng tái định cư, giao thêm nền tại các khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện nhanh chóng liên hệ phòng Tài nguyên - Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân các xã thị trấn được hướng dẫn lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Yêu cầu các hộ gia đình và cá nhân thuộc đối tượng tái định cư và giao thêm nền trong các khu, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện Lai Vung chấp hành nghiêm tinh thần Thông báo này./.

Xem chi tiết Thông báo 25/TB-UBND