Xuất bản thông tin

null Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung năm 2022