Xuất bản thông tin

null LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 HUYỆN LAI VUNG từ ngày 31/10/2021 đến ngày 10/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

LỊCH TRỰC TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 HUYỆN LAI VUNG từ ngày 31/10/2021 đến ngày 10/11/2021

STT

Ngày trực

Thành viên ca trực

Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy

Phòng chuyên môn (Thành viên)

Công chức Văn phòng HĐND

UBND

1

Ngày 31/10/2021

Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399

Huỳnh Minh Trí - TP/NN&PTNT SĐT: 0919.021.603

Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315

2

Ngày 01/11/2021

Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797

Cao Văn Hoà Vũ - TP/VH&TT

SĐT: 0918.366.035

Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575

3

Ngày 02/11/2021

Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129

Dương Minh The - TP/KT&HT

SĐT: 0913.697.870

Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007

4

Ngày 03/11/2021

Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366

Ngô Phước Hậu - TP/GD&ĐT

SĐT: 0819.447.944

Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715

5

Ngày 04/11/2021

Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307

Lê Văn Thanh - Trưởng CA Huyện SĐT: 0918.712.289

Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079

6

Ngày 05/11/2021

Huỳnh Duy Khương SĐT: 0988.379.399

Tô Quang Tiệp – CHT/BCHQS Huyện SĐT: 0979.496.977

Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315

7

Ngày 06/11/2021

Nguyễn Việt Cường SĐT: 0918.054.797

Nguyễn Ngọc Thắng

- TP/TN&MT SĐT: 0939.303.443

Huỳnh Văn Thế SĐT: 0918.285.575

8

Ngày 07/11/2021

Nguyễn Hữu Hiền SĐT: 0913.938.129

Phạm Văn Nhã - TP/Nội vụ

SĐT:0918.360.324

Đặng Hữu Trọng SĐT: 0939.826.007

9

Ngày 08/11/2021

Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366

Nguyễn Minh Nhựt - TP/TC-KH

SĐT: 0918.360.328

Trần Phước Nguyên SĐT: 0919.155.715

10

Ngày 09/11/2021

Nguyễn Hữu Nghĩa SĐT: 0913.705.307

Nguyễn Văn Dũng - TP/LĐ-TB&XH SĐT: 0944.161.320

Nguyễn Tấn Đạt SĐT: 0938.352.079

11

Ngày 10/11/2021

Nguyễn Văn Năm SĐT: 0976.077.366

Huỳnh Minh Trí - TP/NN&PTNT SĐT: 0919.021.603

Phạm Minh Hội SĐT: 0935.450.315