Xuất bản thông tin

null Hoàn thành việc niêm yết Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoàn thành việc niêm yết Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ghi nhận ngày 03/5/2021 Ủy ban bầu cử xã Tân Thành hoàn thành việc niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảng niêm yết tại xã Tân Thành

Được biết tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 149.983 cử tri trong đó có 72.078 cử tri nữ, với 11 đơn vị bầu cử và 81 Tổ bầu cử. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, số ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 58 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử mỗi đơn vị là 05 ứng cử viên trong đó số đại biểu được bầu ở mỗi cấp là 03 đại biểu, riêng đơn vị bầu cử số 11 (xã Hòa Thành và Tân Dương) có 08 ứng cử viên số đại biểu được bầu là 05 đại biểu. Số ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp xã là 553 ứng cử viên.

Theo kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lai Vung sẽ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri trên địa bàn huyện Lai Vung với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và  Hội đồng nhân dân các cấp từ ngày 04/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

Thanh Lộc