Xuất bản thông tin

null Lai Vung: đạt 100% số lượng hồ sơ ứng cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung: đạt 100% số lượng hồ sơ ứng cử

 

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ/Cơ quan thường trực Uỷ ban bầu cử huyện, đến 17h chiều ngày 14/3/2021, thời điểm kết thúc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện tiếp nhận hồ sơ đạt tỷ lệ 100% so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất.

Cụ thể: số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 64 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, số lượng hồ sơ ứng cử  HĐND cấp cấp xã là 587, đạt 100%. Huyện không có trường hợp hồ sơ tự ứng cử.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử đang được huyện triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo qui định.

Kim Đồng