Xuất bản thông tin

null Lai Vung: 100% cán bộ Đoàn, Đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Chi tiết bài viết UBMTTQ và CTXH

Lai Vung: 100% cán bộ Đoàn, Đoàn viên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới Đoàn viên, thanh niên về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn . Trong năm 2022, BTV Huyện Đoàn tổ chức 06 hội nghị triển khai học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho cán bộ Đoàn chủ chốt và chỉ đạo 22/22 đoàn cấp cơ sở tổ chức triển khai đến cán bộ Đoàn, đoàn viên tại đơn vị mình.

 

Qua đó các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên được nghe triển khai về một số nội dung trọng tâm như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 56-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tỉnh khóa XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Ðồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến nãm 2030; Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ thực thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng nền văn hóa và con người Ðồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo,... Ngoài ra các đồng chí nghe một số chủ trương của Đoàn như: Công tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”; Thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lai Vung tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” giai đoạn 2019 – 2022;….

Kết quả qua thời gian triển khai số cán bộ Đoàn, Đoàn viên được học tập, quán triệt là 272/272 cán bộ đoàn và 3.422/3.422 đoàn viên, đạt tỷ lệ 100%. Thông qua đó giúp các cấp bộ đoàn, Đoàn viên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, Đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

                                                                                                   Ngọc Tình – HĐ Lai Vung