Xuất bản thông tin

null Lai Vung: 100% các cơ sở Đoàn triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp.

Chi tiết bài viết UBMTTQ và CTXH

Lai Vung: 100% các cơ sở Đoàn triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Giúp cho đoàn viên mới kết nạp nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố, tăng cường niềm tin vào lý tưởng cộng sản.

 

Kết quả trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trong Huyện tổ chức triển khai cho 100% Đoàn viên mới kết nạp tham gia học tập 04 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức như mở lớp tập trung tại xã, thị trấn; Các buổi họp lệ chi đoàn, sinh hoạt CLB, đội, nhóm, triển khai qua tài liệu; Hội thi rung chuông vàng,... Sau các buổi tuyên truyền các bạn Đoàn viên được tham gia phần trắc nghiệm kiến thức bằng hình thức trực tuyến hoặc bằng giấy,… Thông qua đó, giúp cho các bạn nắm những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng từ đó vận dụng vào tực tiễn công tác. Qua đó đã có 2.475/2.475 đoàn viên mới kết nạp tiếp cận và nắm bắt các nội dung được triển khai.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tăng cường hơn nữa các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng và phong phú hơn./.

                                                                    Ngọc Tình – HĐ Lai vung