Xuất bản thông tin

null Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiên đề án phát triển dữ liệu về dân cư định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số

Trang chủ Tin tức

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiên đề án phát triển dữ liệu về dân cư định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số

Ngày 08/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung Ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về  dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Huyện năm 2023 trên địa bàn huyện. 

Nội dung Kế hoạch chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về  dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a. Tham mưu Thường trực Huyện uỷ ban hành văn bản lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn Huyện.

b. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Đề án 06 trong năm 2023

c. Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06 theo lộ trình đề ra

2. Về pháp lý: Ban hành văn bản chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Đề án 06

3. Về nhóm dịch vụ công

a. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.

b. Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

c. Duy trì và nhân rộng mô hình đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo đảm bảo phù hợp theo đặc thù của từng địa phương.

d. Đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp cấp huyện và cấp xã.

đ. Rà soát mua sắm, kết nối các thiết bị khai thác sử dụng thông tin về cư trú trên thẻ Căn cước công dân như thiết bị đọc mã QRcode, thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Huyện…tại Bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã.

4. Về nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

a. Tiếp tục phát huy mô hình sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Huyện.

b. Đẩy mạnh việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.

c. Thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

d. Duy trì thực hiện mô hình thông báo lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà trọ, homestay… và đảm bảo 100% cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện thông báo lưu trú để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư.

5. Về phát triển công dân số

a. Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

b. Đánh giá sự cần thiết của các App ID của Tỉnh để thống nhất sử dụng 01 App duy nhất là VNeID là App quốc gia.

6. Về xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

a. Tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống CNTT của Tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b. Làm sạch dữ liệu của các ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu của các hội, đoàn thể.

7. Về công tác tuyên truyền Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích của người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano áp pich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình Led…). Tạo mã QR code để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ để định danh, dịch vụ công.