Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung: Ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Huyện Lai Vung: Ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính huyện Lai Vung giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 03/11/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lai Vung đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030.

 

Xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột phá, mục tiêu của CCHC huyện giai đoạn 2021 – 2030 là tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các Chỉ số: CCHC (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững.

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn với các mục tiêu cụ thể sau: Phấn đấu hằng năm Chỉ số CCHC (PAR INDEX) trên 80 điểm và nằm trong tốp 5 của Tỉnh. - Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) hằng năm trên 90%. - Xây dựng được đội ngũ CBCCVC của huyện chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. - Phấn đấu hằng năm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ tăng 10%.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

                                                                           Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ