Xuất bản thông tin

null Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách, kiểm soát dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách, kiểm soát dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 299/UBND-THVX ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn 315/UBND-THVX ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị

Xem chi tiết tại đây