Xuất bản thông tin

null Lai Vung thực hiện Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Trang chủ Tin tức

Lai Vung thực hiện Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Năm 2020 việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được quan tâm sâu sát, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch cải cách hành chính của huyện, góp phần thúc đẩy một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

 

Công tác kiểm tra CCHC được các ngành quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày được nâng cao.

Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI): tổng số hồ sơ tiếp nhận là 7174 hồ sơ, trong đó trả qua dịch vụ BCCI là 1858 hồ sơ, đạt tỷ lệ 25,9%. Quy trình giải quyết TTHC đúng quy định, hồ sơ phần lớn được giải quyết sớm và đúng hẹn. Tổng số lĩnh vực công khai trên phần mềm 1 cửa điện tử cấp huyện là 333 thủ tục; cấp xã 156 thủ tục. Hiện tại, huyện đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với  91 thủ tục cấp huyện và 27 thủ tục cấp xã. Trong năm không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên trong năm qua số lượng hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp chưa đạt chỉ tiêu, nguyên nhân do trình độ, sự hiểu biết về công nghệ thông tin của người dân còn có phần hạn chế chưa tiếp cận nhiều, có tâm lý muốn đến trực tiếp cơ quan để được tiếp nhận dễ và đảm bảo nhanh lẹ hơn.

Năm 2021 huyện sẽ Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cam kết thực hiện trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị không đẩy xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, trể hạn. Đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế qua công bố chỉ số PAPI, Chỉ số CCHC năm 2020 của địa phương. Đề xuất những giải pháp, sáng kiến mô hình mới trong thực hiện cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, bổ sung số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4. Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, mở rộng áp dụng ISO đối với các xã. Đẩy mạnh việc thực hiện phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp tục thực hiện tốt 02 mô hình: mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu người dân và mô hình nhận hồ sơ tại xã, trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Kim Phụng