Xuất bản thông tin

null Lai Vung ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Trang chủ Tin tức

Lai Vung ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày 23/11/2020 UBND huyện Lai Vung ban hành Quyết định số 236 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của UBND huyện Lai Vung. Kèm theo Quyết định là Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Uỷ ban nhân dân huyện với 3 chương, 11 Điều.

Đối tượng áp dụng là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Phạm vi áp dụng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Ảnh minh họa

Nội dung chính quy định về: Trang phục, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và ngưi lao động. Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ. Ứng xử ca cán bộ, công chức, viên chc Lãnh đạo, quản lý và đồng nghip. Ứng xử nơi công cộng. Ứng xử vi nhân dân nơi cư trú. Ứng xử trong gia đình.

Đáng chú ý trong bộ Quy tắc này có quy định rõ những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm và không được làm, cụ thể như sau:

- Những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

b) Khi trao đổi hoặc làm việc trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng internet...) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà tchức và công dân cần hướng dẫn, trả lời;

c) Có trách nhiệm hướng dẫn công khai cho tổ chức, công dân quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của tổ chức và công dân được giải quyết đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian quy định;

Trường hợp công việc bị kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm thông báo công khai cho tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do;

d) Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

-  Những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được làm:

a) Mạo danh cá nhân để giải quyết công việc; lợi dụng danh nghĩa tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân;

b) Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân;

c) Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hp với chức trách, nhiệm vụ được giao;

d) Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết;

đ) Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung cùng họ tên người viết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy đnh của pháp luật;

e) Riêng đi với công chức, viên chức ở lĩnh vực Thanh tra và các hoạt động nghề nghiệp khác, ngoài việc thực hiện những quy định của Quy tắc này, phải thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định;

g) Các việc khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyết định này được phổ biến đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Kim Phụng