Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công tác Cải cách hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020.

 

Nhằm giúp cho công chức nắm lại những kiến thức, quy trình cũng như kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Qua đó nâng cao kiến thức nghiệp vụ góp phần đạt kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Thời gian tập huấn được diễn ra trong 02 ngày bắt đầu ngày 17 và ngày 20 tháng 7 năm 2020. Tổng số lượng tham dự gồm 84 người, trong đó thành phần tham dự cấp huyện gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính; cấp xã gồm công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách tiếp nhận và trả kết quả) và các công chức chuyên môn thuộc lĩnh vực Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội và công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường.

Nội dung tập huấn bao gồm triển khai cập nhật kiến thức các văn bản mới về cải cách hành chính của Tỉnh; hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính mới thuộc các lĩnh vực như: Địa chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội.

Qua tập huấn các học viên đã tiếp thu bài một cách nghiêm túc, cơ bản tham gia đầy đủ các lớp học đúng quy định từ đó nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ cải cách hành chính tại địa phương./.

Phòng Nội vụ Lai Vung