Xuất bản thông tin

null Tổ chức Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Nhằm tuyển chọn những người có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc phục vụ Nhân dân.

 

Thực hiện tuyển dụng 08 chỉ tiêu. Trong đó, công chức Văn phòng thống kê 01 chỉ tiêu; công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường 03 chỉ tiêu; công chức tài chính kế toán 04 chỉ tiêu. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 36 hồ sơ.

Ngày 11/01/2023 Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện kiểm tra, sát hạch không qua thi tuyển đối với 04 hồ sơ loại giỏi trở lên thuộc chỉ tiêu Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường. Qua sát hạch, có 3/4 hồ sơ đạt theo yêu cầu.

Ngày 09/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã đối với các chức danh còn lại. Kỳ thi gồm 2 vòng, vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Vòng 1 gồm phần thi Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút và phần thi Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút. Qua kỳ thi có 19/22 thí sinh vượt qua vòng 1, tiếp tục bước vào vòng 2 với phần thi kiến thức chuyên ngành. Dự kiến 08/3/2023 Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thi vòng 2.

   Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ