Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung triển khai điều tra xã hội học năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Lai Vung triển khai điều tra xã hội học năm 2022

Thực hiện Phương án số 1238/PA-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện tiến hành điều tra, khảo sát một số tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022.

Điều tra phục vụ việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 53/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân các xã, thị trấn. Cuộc điều tra phải đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp điều tra, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác CCHC của từng đơn vị. Tiến hành điều tra, khảo sát đối với các đối tượng đã được xác định gắn với từng đơn vị cụ thể, nhằm thu thập những thông tin đánh giá khách quan, đa chiều về công tác CCHC và quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lai Vung. Thông qua việc lấy ý kiến đánh giá, góp phần nâng cao vai trò giám sát, tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân vào công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Xây dựng các báo cáo chuyên đề và các báo cáo tổng hợp nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho từng cơ quan, đơn vị theo các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần, làm cơ sở đề ra giải pháp cải thiện chỉ số CCHC cho những năm tiếp theo.

Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ