Xuất bản thông tin

null Lai vung: Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho thanh thiếu nhi năm 2021

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai vung: Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho thanh thiếu nhi năm 2021

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Huyện Đoàn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã phối hợp với BCH Quân sự Huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ quyền về biên giới, biển đảo năm 2021 cho thanh thiếu nhi và cán bộ đoàn các cấp.

 

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm 01 điểm cầu tại hội trường huyện đoàn và hơn 25 điểm cầu của các bạn đoàn viên, thanh niên tại các xã, thị trấn. Nội dung các hoạt động xoay quanh các vấn đề về tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo toàn vẹn lãnh thổ quổc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biên giới, biển - đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Qua hoạt động trên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh hiểu biết về các vấn đề biên giới, chủ quyền  biển đạo. Khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Tình – HĐ Lai Vung