Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới Đoàn viên, thanh niên về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; của Đoàn . Ngày 26/4/2021 BTV Huyện Đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; của Đoàn với hơn 44 đồng chí là cán bộ Đoàn và Đoàn viên, thanh niên ở các xã, thị trấn Đoàn và Chi đoàn ngành trực thuộc Huyện Đoàn tham dự.

 

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được nghe triển khai về một số nội dung trọng tâm như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kế hoạch số 06-KH/HU, ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lai Vung khoá VII về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy trách nhiệm xây dựng quê hương trên tinh thần “Chăm chỉ - Tự lực – Hợp tác”, kế hoạch số 11-KH/HU, ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lai Vung khoá VII về lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra các đồng chí nghe một số chủ trương của Đoàn như: Công tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”; Thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lai Vung tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” giai đoạn 2019 – 2022;…

Thông qua hội nghị giúp các cấp bộ đoàn, Đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, chủ trương, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, Đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện và làm nòng cốt tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và thanh niên thông qua việc lồng ghép nội dung trong tổ chức sinh hoạt chi đoàn, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, qua tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện của tổ chức Đoàn – Hội từ đó góp phần đưa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

                                                                                    Ngọc Tình – HĐ Lai Vung