Xuất bản thông tin

null Lai Vung quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Trong năm 2020, huyện Lai Vung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 

Giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn, đạt 69% tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động được đào tạo nghề đạt 50%, đào tạo nghề nông thôn đạt 106%, Công tác xuất khẩu lao động là nhiệm vụ quan trọng trong giải quyết việc làm, là kênh thoát nghèo bền vững, trong năm có 132/99 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 132% chỉ tiêu tỉnh giao.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm luôn được quan tâm thực hiện, các đối tượng người có công, Bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có đủ điều kiện vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc với tổng số tiền là trên 4,4 tỷ đồng.

Trong năm 2021, huyện tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân, trong đó giải quyết 4.000 lao động nông thôn, mở 12 lớp đào tạo nghề trong toàn huyện, đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn đấu vận động trên 520 triệu đồng quỹ bảo trợ trẻ em./.

Nguyên Lộc