Xuất bản thông tin

null Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Căn cứ Chương trình hành động của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.  

 

Kế hoạch yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cụ thể hóa những nội dung của Kế hoạch, tổ chức phát động phong trào tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế, nội dung phong trào thi đua phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; phù hợp với nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Trong đó Phòng Nội vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các cấp; tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện thẩm định thành tích để xem xét biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Đồng thời, đề xuất sơ, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021./.

Nguyên Lộc