Xuất bản thông tin

null Lai Vung tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2020

Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.

 

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Phòng Tư pháp huyện Lai Vung đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai các nội dung kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020” với  nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực hiệu quả được tổ chức trong 02 tháng, trong đó cao điểm ở tuần lễ từ ngày 05/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo, triển khai và phát động kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật đến các phòng, ban, ngành huyện và UBDN các xã, thị trấn. Những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đã được in ấn và căng treo tại các trụ sở và nơi tập trung đông dân cư và người lao động. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể như phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và UBND xã Vĩnh Thới để tiến hành tổ chức truyền thông và tư vấn pháp luật cho công dân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật và tư vấn pháp luật; phối hợp Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật theo Kế hoạch số 1040/KH-HĐPHPBGDPL, ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020; phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2020 theo Kế hoạch số 1191/KH-STP-TĐTN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2020; triển khai Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” của Bộ Tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân biết tham gia, hưởng ứng, góp phần Cuộc thi được lan tỏa, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Thông qua các hoạt động Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện đã góp phần vào việc đưa Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thực tiễn./.

Thanh Xuân