Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Trang chủ Thông báo

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

 

Thực hiện Thông báo số 56/TB-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Uỷ ban nhân dân huyện thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2021, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 (một) ngày, ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trịxã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 01 năm 2021. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự các khu vui chơi công cộng trong ngày nghỉ.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./.

Chi tiết tại đây