Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ phụ nữ cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ phụ nữ cơ sở

Từ ngày 24-26/6/2020, Hội LHPN huyện phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 50 học viên là cán bộ, chi, tổ hội phụ nữ trên  địa bàn huyện.

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản về lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nhiệm kỳ 2017-2022; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về lý luận chính trị, và kỹ năng nghiệp vụ công tác hội trong tình hình mới. Từ đó thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia sinh hoạt hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyên Lộc