Xuất bản thông tin

null Tập trung nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng để đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng để đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay huyện Lai Vung đã có 7/11 xã đạt xã nông thôn mới. Còn lại 4 xã Long Hậu, Định Hòa, Phong Hòa, Tân Hòa đang có kế hoạch quyết tâm phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí, đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 

 

Theo báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới huyện Lai Vung cho biết: xã Phong Hòa đã đạt 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí về Giao thông và Cơ sở vật chất văn hóa; Xã Định Hòa, Tân Hòa, Long Hậu, mỗi xã đạt 18/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt; Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu Nông nghiệp huyện cho biết: Tỉnh vừa ghi vốn xây dựng Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng trong năm 2020 cho 2 xã Long Hậu và Tân Hòa. Xã Định Hòa đã xây dựng xong Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng nhưng còn thiếu một số phòng chức năng, địa phương sẽ nhanh chóng bổ sung trong năm 2020 . Riêng xã Phong Hòa chưa được đầu tư vốn xây dựng Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng, theo hướng dẫn của Tỉnh, trước mắt địa phương sử dụng hội trường UBND xã để làm Trung tâm sinh hoạt văn hóa và tổ chức các buổi học tập cho người dân thay thế Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng cho đến khi địa phương được ghi vốn xây dựng.

Như vậy đến cuối năm 2020, 4 xã Long Hậu, Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa của huyện Lai Vung sẽ quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Mỹ Thức