Xuất bản thông tin

null Chi nhánh Điện lực Lai Vung miễn giảm tiền điện do tác động bởi dịch bệnh COVID 19.

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi nhánh Điện lực Lai Vung miễn giảm tiền điện do tác động bởi dịch bệnh COVID 19.

 

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chi nhánh Điện lực Lai Vung đã tiến hành áp dụng giảm giá bán điện 10% cho các đối tượng là khách hàng trên địa bàn huyện bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020, với tổng số 50.320 khách hàng, tổng số tiền miễn giảm trong kỳ hóa đơn tháng 5 vừa qua là hơn 2 tỷ 500 triệu đồng.

Trong đó khoảng 10.000 khách hàng là cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, 1 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, còn lại hơn 40.000 khách hàng là hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Chi nhánh Điện lực còn tiếp tục giảm 10% tiền điện cho những đối tượng nêu trên vào 2 kỳ hóa đơn tháng 6 và tháng 7 sắp tới./.

Mỹ Thức