Xuất bản thông tin

null Lai vung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho thanh thiếu nhi năm 2022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai vung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho thanh thiếu nhi năm 2022

Nhằm kịp thời tuyên truyền kiến thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biên giới, biển đảo. Trong năm 2022 Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức 02 cuộc tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Qua đó ngày 19/9/2022, tại hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Long Hậu, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã phối hợp với BCH Quân sự Huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ quyền về biên giới, biển đảo lần thứ 1 với sự tham gia của 68 thanh thiếu nhi và cán bộ đoàn các cấp. Ngày 03/10/2022 tại HT Huyện Đoàn, BTV Huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền lần thứ 2 bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 16 điểm cầu cấp cơ sở với thành phần gồm cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, thiếu nhi.

 

Nội dung các hoạt động xoay quanh các vấn đề về tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo toàn vẹn lãnh thổ quổc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biên giới, biển - đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Qua hoạt động trên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh hiểu biết về các vấn đề biên giới, chủ quyền  biển đạo. Khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Tình – HĐ Lai Vung