Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Hơn 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của đoàn.

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: Hơn 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của đoàn.

        Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới thanh niên về các Nghị quyết, chủ trương của Đoàn Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lai Vung đã chỉ đạo các Đoàn cấp cơ sở trong toàn huyện; Chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, kết luận của Đoàn . Thông qua tổ chức các lớp hoạt động tập trung, các hội nghị của đoàn và việc đăng tải nội dung các Nghị quyết, Kết luận trên các trang mạng xã hội tại các Đoàn cơ sở và tổ chức truyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn.

 

          Tại các chương trình triển khai, các cơ sở đoàn truyền đạt một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; Kế hoạch số 56-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tỉnh khóa XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Ðồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến nãm 2030; Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ thực thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 03/3/2022 của BTV Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng nền văn hóa và con người Ðồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo,... Ngoài ra các đồng chí nghe một số chủ trương của Đoàn như: Công tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”; Thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lai Vung tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em” giai đoạn 2019 – 2022;….

          Kết quả số thanh niên được thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của đoàn là 8.822/10.915 (đạt tỷ lệ 80,82%). Việc tuyên truyền sâu rộng các nội dung kết luận, nghị quyết quan trọng của Đoàn, Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Ngọc Tình – HĐ Lai Vung.