Thông báo Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lai Vung

Trang chủ QHSDD den 2030

Thông báo Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lai Vung

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-UBND-NĐ ngày 18/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lai Vung;

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung thông báo công bố, công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lai Vung gồm có

- Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Các hồ sơ khác có liên quan.

Xem chi tiết các Văn bản 

 

Trang địa phương |23|8|2023 - Huyện Lai Vung |