Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung năm 2022

Trang chủ lichtiepcongdan

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Lai Vung năm 2022

STT

THỨ - NGÀY

TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

CÁC CƠ QUAN THAM GIA

1

2

3

4

01

Tháng 1

- 17/01 (Thứ hai)

- 31/01 (Thứ hai)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

02

Tháng 2

- 15/02 (Thứ ba)

- 01/3 (Thứ ba)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

03

Tháng 3

- 15/3 (Thứ ba)

- 30/3 (Thứ tư)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

04

Tháng 4

- 15/4 (Thứ sáu)

- 04/5 (Thứ tư)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

05

Tháng 5

- 16/5 (Thứ hai)

- 30/5 (Thứ hai)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

06

Tháng 6

- 15/6 (Thứ tư)

- 30/6 (Thứ năm)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

07

Tháng 7

- 15/7 (Thứ sáu)

- 01/8 (Thứ hai)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

08

Tháng 8

- 15/8 (Thứ hai)

- 30/8 (Thứ ba)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

09

Tháng 9

- 15/9 (Thứ năm)

- 30/9 (Thứ sáu)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

10

Tháng 10

- 17/10 (Thứ hai)

- 31/10 (Thứ hai)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

11

Tháng 11

- 15/11 (Thứ ba)

- 30/11 (Thứ tư)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

12

Tháng 12

- 15/12 (Thứ năm)

- 30/12 (Thứ sáu)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND Huyện

- VP. HĐND và UBND;

- Thanh tra;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- ……….

Ghi chú:

* Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND Huyện vào ngày 15 và 30 hằng tháng, nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì bố trí vào ngày làm việc kế tiếp.

- Thời gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Lai Vung, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung.

Lưu ý:

+ Tùy theo nội dung từng đơn tiếp dân, Ủy ban nhân dân Huyện mời thêm các cơ quan, đơn vị liên quan cùng dự.

+ Nếu ngày tiếp dân trùng với các cuộc họp quan trọng, họp ở tỉnh…thì dời sang ngày liền kề và UBND huyện sẽ có thông báo riêng./.

Xem thêm lịch tiếp công dân năm 2021

Xem thêm lịch tiếp công dân năm 2020

Xem thêm lịch tiếp công dân năm 2019

Trang địa phương |11|01|2023 - Huyện Lai Vung |