CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

Trang chủ Công khai ngân sách

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

60/QĐ-UBND-HC

V/v công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2022 của huyện Lai Vung

05/5/2022

2

08/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Lai Vung

12/01/2022

3

05/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung quyết định

11/01/2022

4

203/QĐ-UBND-HC

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

25/11/2021

5

162/QĐ-UBND-HC

V/v công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2021 của huyện Lai Vung

13/10/2021

6

101/QĐ-UBND-HC

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung

27/08/2021

7

74/QĐ-UBND-HC

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2021 của huyện Lai Vung

13/07/2021

8

48/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiệnDự toán ngân sách quý I năm 2021 của huyện Lai Vung

13/04/2021

9

09/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung

18/01/2021

10

04/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung

13/01/2021

11

258/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung quyết định

30/12/2020

12

240/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

02/12/2020

13

207/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Lai Vung

21/10/2020

14

139/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Lai Vung

14/08/2020

15

127/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý II năm 2020 của huyện Lai Vung

23/7/2020

16

96/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Lai Vung

19/04/2020

17

95/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Lai Vung

08/4/2020

18

137/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung quyết định

30/12/2019

19

97/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

26/11/2019

20

75/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

15/10/2019

21

63/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung

31/7/2019

22

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

10/7/2019

23

35/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2019 của huyện Lai Vung

08/4/2019

24

136/QĐ-UBND-HC

Về việc Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các ngành thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tự chủ

21/12/2018

25

137/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

21/12/2018

26

139/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

21/12/2018

27

121/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

21/11/2018

28

104/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý III (9 tháng đầu năm 2018) của huyện Lai Vung

10/10/2018

29

68/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lai Vung

16/8/2018

30

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 của huyện Lai Vung

25/7/2018

31

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung phê duyệt

05/01/2018

32

71/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của huyện Lai Vung

08/9/2017

33

66/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của huyện Lai Vung

31/7/2017

34

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Lai Vung năm 2017

05/01/2017

35

62/QĐ-UBND-HC

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

23/8/2016