CÔNG BỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

Trang chủ Công khai ngân sách

CÔNG BỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

101/QĐ-UBND-HC

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung

27/08/2021

2

74/QĐ-UBND-HC

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2021 của huyện Lai Vung

13/07/2021

3

48/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiệnDự toán ngân sách quý I năm 2021 của huyện Lai Vung

13/04/2021

4

09/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung

18/01/2021

5

04/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung

13/01/2021

6

258/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung quyết định

30/12/2020

7

240/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

02/12/2020

8

207/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Lai Vung

21/10/2020

9

139/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Lai Vung

14/08/2020

10

127/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý II năm 2020 của huyện Lai Vung

23/7/2020

11

96/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Lai Vung

19/04/2020

12

95/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Lai Vung

08/4/2020

13

137/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung quyết định

30/12/2019

14

97/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

26/11/2019

15

75/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

15/10/2019

16

63/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung

31/7/2019

17

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

10/7/2019

18

35/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2019 của huyện Lai Vung

08/4/2019

19

136/QĐ-UBND-HC

Về việc Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các ngành thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tự chủ

21/12/2018

20

137/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

21/12/2018

21

139/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

21/12/2018

22

121/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

21/11/2018

23

104/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý III (9 tháng đầu năm 2018) của huyện Lai Vung

10/10/2018

24

68/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lai Vung

16/8/2018

25

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 của huyện Lai Vung

25/7/2018

26

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung phê duyệt

05/01/2018

27

71/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của huyện Lai Vung

08/9/2017

28

66/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của huyện Lai Vung

31/7/2017

29

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Lai Vung năm 2017

05/01/2017

30

62/QĐ-UBND-HC

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

23/8/2016