CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

Trang chủ Báo cáo thống kê

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN LAI VUNG

 

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

96/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Lai Vung

19/04/2020

2

97/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

26/11/2019

3

75/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

15/10/2019

4

63/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung

31/7/2019

5

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Lai Vung

10/7/2019

6

35/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý I năm 2019 của huyện Lai Vung

08/4/2019

7

136/QĐ-UBND-HC

Về việc Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các ngành thuộc cấp huyện thực hiện chế độ tự chủ

21/12/2018

8

137/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

21/12/2018

9

139/QĐ-UBND-HC

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

21/12/2018

10

121/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Lai Vung trình Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung

21/11/2018

11

104/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách quý III (9 tháng đầu năm 2018) của huyện Lai Vung

10/10/2018

12

68/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lai Vung

16/8/2018

13

60/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2018 của huyện Lai Vung

25/7/2018

 14

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Lai Vung đã được Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung phê duyệt

05/01/2018

 15

71/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của huyện Lai Vung

08/9/2017

 16

66/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện Dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của huyện Lai Vung

31/7/2017

 17

01/QĐ-UBND-HC

Về việc công bố công khai Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Lai Vung năm 2017

05/01/2017

18

62/QĐ-UBND-HC

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

23/8/2016